Heb je vragen, of wil je je verhaal kwijt? Stuur ons een e-mail

Wmo, wat is het en wat heb ik eraan?

Wmo, wat is het en wat heb ik er aan? 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): wat is het en wat heb ik er aan? De Wmo is speciaal bedoeld voor mensen die wat extra hulp nodig hebben. Met de Wmo wil de overheid mensen met een beperking, ouderen en andere kwetsbare groepen helpen zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen en actief deel kunnen blijven nemen aan de samenleving.

In dit artikel ontdek je wat de Wmo inhoudt en wat jij eraan hebt. Dit artikel geeft antwoord op onderstaande 10 punten:

 1. Wmo, wat is het en hoe kan deze wet je helpen?
 2. Waarom bestaat de Wmo?
 3. Hoe is de Wmo tot stand gekomen?
 4. Hoe helpt de Wmo onze samenleving?
 5. Welke voorzieningen biedt de Wmo?
 6. Hulp bij het aanvragen van hulp via de Wmo?
 7. Wanneer heb je geen recht op de Wmo?
 8. Wat kost de Wmo (eigen bijdrage)?
 9. Eigen bijdrage Wmo verandert in 2026
 10. Wanneer betaal je geen eigen bijdrage Wmo?

Wmo, wat is het en hoe kan deze wet je helpen?

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) biedt ondersteuning en voorzieningen zoals huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding, vervoersmogelijkheden, woningaanpassingen en persoonlijke verzorging. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning via de Wmo, moet je altijd eerst contact opnemen met jouw gemeente. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt gekeken naar jouw specifieke behoeftes en wordt bepaald welke ondersteuning het meest geschikt is.

Het uitgangspunt van de Wmo is maatwerk. Dit houdt in dat de ondersteuning wordt afgestemd op jouw behoeftes en mogelijkheden. Er wordt rekening gehouden met jouw kracht en sociale netwerk, om te bepalen in hoeverre mantelzorg en vrijwillige hulp kunnen worden ingezet. De Wmo is belangrijk om zelfstandigheid en kwaliteit van leven te waarborgen. 

Vief (Wmo) Check

Ruim 30.000 mensen gingen je voor.

Maak kennis met de Vief Check, dé oplossing die jou ondersteunt bij het vinden van de juiste hulpmiddelen, zorg en ondersteuning in Nederland.

Doe de gratis Vief Check en ontvang waardevolle aanbevelingen.

Waarom bestaat de Wmo?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bestaat om iedereen gelijke kansen te geven. En tegemoet te komen aan de behoeftes van mensen met een beperking en kwetsbare groepen in Nederland. Door het bieden van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, begeleiding en vervoer, stelt de Wmo deze mensen in staat om langer zelfstandig te blijven wonen en actief deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Hoe is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) tot stand gekomen?

De Wmo is in 2007 ingevoerd als vervanging van de toenmalige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het doel was om de verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke ondersteuning te verschuiven van de landelijke overheid naar de gemeenten. Om op die manier zorg en ondersteuning beter af te stemmen op lokale behoeftes en om meer maatwerk te kunnen bieden aan individuele burgers. Door de verantwoordelijkheid bij de gemeenten te leggen, kon er meer aandacht worden besteed aan preventie, zelfredzaamheid en participatie. Belangrijk, gezien de toenemende vergrijzing en daardoor ontstane vraag naar langdurige zorg en ondersteuning. 

Hoe helpt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) onze samenleving?

Met de Wmo krijgen mensen met beperkingen, ouderen en andere kwetsbare groepen de hulp die ze nodig hebben om hun leven te verbeteren. Het doel is om zelfstandigheid en onafhankelijkheid te bevorderen. Door ondersteuning zoals huishoudelijke hulp en vervoer, kunnen mensen in hun eigen huis blijven wonen en deelnemen aan sociale activiteiten.

Daarnaast stimuleert de Wmo sociale verbondenheid en vermindert het sociaal isolement. De gemeenschap is belangrijk. Familie, vrienden en buren worden aangemoedigd om te helpen. Samenwerking voedt saamhorigheid en versterkt sociale banden. En die zijn nodig in een zorgzame samenleving.

Welke voorzieningen biedt de Wmo?

Mensen die gebruikmaken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangen verschillende vormen van hulp: 

Algemene voorzieningen
Enkele voorbeelden van algemene voorzieningen zijn:

 • Boodschappendienst: een dienst die mensen helpt bij het doen van boodschappen.
 • Maaltijdservice (bijvoorbeeld tafeltje-dekje): een service waarbij warme maaltijden worden bezorgd bij mensen thuis.
 • Organiseren van activiteiten: activiteiten in ontmoetingsruimtes of buurthuizen die zorgen voor sociale interactie en betrokkenheid.
 • Maatschappelijke opvang en meldpunten: beschikbare hulp voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld of andere urgente situaties.

Personenalarmering
Dankzij personenalarmering kunnen mensen in geval van nood snel hulp inschakelen. Dit kan bijvoorbeeld met een alarmknop of een alarmsysteem dat in directe verbinding staat met hulpverleners.

Maatwerkvoorzieningen

 • Individuele begeleiding: persoonlijke ondersteuning en begeleiding bij het zelfstandig functioneren in het dagelijks leven.
 • Huishoudelijke hulp: hulp bij het opruimen en schoonmaken van de woning. 
 • Aanpassingen aan de woning: grotere toegankelijkheid door bijvoorbeeld het installeren van een traplift, het verbreden van deuren of het verwijderen van obstakels.
 • Toilet- en badkamervoorzieningen: het aanpassen en veiliger maken van de badkamer met bijvoorbeeld een antislipdouche of een speciale douchezit.
 • Dagbesteding: activiteiten en bezigheden die structuur en een zinvolle daginvulling bieden.

Vervoersvoorzieningen

 • Wmo-vervoer per regiotaxi of rolstoeltaxi: vervoer op maat voor mensen met mobiliteitsproblemen.
 • Aanpassing van de auto: het aanpassen van een eigen auto zodat deze geschikt is voor mensen met een beperking.
 • Scootmobiel: gemotoriseerd vervoermiddel voor mensen die minder goed te voet zijn.
 • Rolstoel:hulpmiddel voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel voor hun mobiliteit.
 • Auto in bruikleen: in sommige gevallen kan een gemeente een aangepaste auto ter beschikking stellen.

Daarnaast omvatten vervoersvoorzieningen ook indirecte ondersteuning, zoals:

 • Vergoeding voor bepaalde verzekeringen en onderhoud.
 • Medische begeleiding tijdens het vervoer.
 • Oplaadkosten voor een elektrisch vervoermiddel.
 • Parkeerfaciliteiten.
 • Een parkeerkaart voor gehandicapten.

Hulp nodig bij het aanvragen van de Wmo? Volg deze stappen!

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van ondersteuning via de Wmo? Volg deze eenvoudige stappen om de benodigde hulp te verkrijgen en jouw rechten te waarborgen.

Vief Voorbereid

Download gratis de Vief Voorbereid checklist

Maak gebruik van het hulpdocument 'Vief Voorbereid' en vergroot de kans dat jouw aanvraag toegewezen wordt. Download de gratis Vief Voorbereid en ga met behulp van een overzichtelijk stappenplan direct aan de slag.

Stap 1: Melding maken
Start het proces door een melding in te dienen bij het Wmo-loket van jouw gemeente. De meeste gemeenten bieden online formulieren aan voor het aanvragen van de Wmo. Zodra jouw melding is ontvangen, wordt er contact met je opgenomen om een gesprek in te plannen.

Stap 2: Gesprek en onderzoek door de gemeente
Een Wmo consulent/deskundige van de gemeente zal een gesprek met je voeren, waarbij jouw situatie en behoeften zorgvuldig worden onderzocht. Er wordt gekeken naar de problemen waar je tegenaan loopt en naar mogelijke oplossingen. Ook wordt jouw zelfredzaamheid beoordeeld en wordt gekeken wat jouw familie en naasten mogelijk kunnen bijdragen.

Stap 3: Ontvang verslag van het gesprek incl. voorstel
Binnen tien werkdagen ontvang je een verslag van het gesprek inclusief voorstel. Dit voorstel kan bestaan uit verschillende soorten voorzieningen. Als uit het verslag blijkt dat je onvoldoende zelfredzaam bent en jouw sociale netwerk niet voldoende kan helpen, is de gemeente verplicht om ondersteuning te bieden.

Stap 4: Akkoord met het gespreksverslag en voorstel
Indien je akkoord gaat met het gespreksverslag en het voorstel, kun je deze ondertekenen en terugsturen naar de gemeente. Binnen twee weken zal de gemeente een besluit nemen over de voorzieningen die je ontvangt, de timing van de verstrekking en de specifieke vorm van ondersteuning.

Stap 5: Hulp en ondersteuning in jouw gewenste vorm
Bij het aanvragen van hulp en ondersteuning heb je de keuze tussen een persoonsgebonden budget (pgb) of hulp in natura. Bij hulp in natura krijg je begeleiding en ondersteuning van instellingen en leveranciers waarmee de gemeente samenwerkt. Met een pgb ontvang je een budget waarmee je zelf hulp en/of zorg kunt inkopen. Voor het aanvragen van een pgb of hulp in natura kun je terecht bij het Wmo-loket van de gemeente of bij de MEE-organisatie in jouw regio.

Bezwaar maken
Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, bijvoorbeeld omdat je van mening bent dat jouw situatie onvoldoende is onderzocht,  heb je het recht om bezwaar aan te tekenen. Neem hiervoor contact op met de gemeente om de bezwaarprocedure te starten.

Wanneer heb je geen recht op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?

Hoewel de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bedoeld is om ondersteuning te bieden aan mensen met beperkingen en kwetsbare groepen, zijn er situaties waarin je mogelijk geen recht hebt op de Wmo.

De wet is bedoeld voor burgers die in Nederland wonen en ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Dus als je geen inwoner bent van Nederland, heb je over het algemeen geen recht op de Wmo. Ook als je in staat bent om zelfstandig te voorzien in de benodigde ondersteuning, heb je geen recht op Wmo.  Kortom, er zijn verschillende situaties waarin je mogelijk geen recht hebt op de Wmo. Bekijk de specifieke regels en voorwaarden goed en neem contact op met de gemeente als je twijfelt. 

Wat kost de Wmo (eigen bijdrage)?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt mensen hulp  bij het zelfstandig wonen en participeren in de samenleving. Maar wat zijn de kosten die gepaard gaan met het ontvangen van deze ondersteuning?

Binnen de Wmo geldt er een eigen bijdrage voor de geleverde voorzieningen en diensten. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van verschillende factoren, zoals inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is verantwoordelijk voor het vaststellen en innen van de eigen bijdragen. Er is wel een landelijk vastgestelde maximale periodebijdrage. Per 2021 is vastgesteld dat bijna iedereen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand betaalt.

Kortom, de eigen bijdrage binnen de Wmo is afhankelijk van verschillende factoren en kan variëren per persoon en voorziening. Het abonnementstarief zorgt ervoor dat bepaalde voorzieningen voor iedereen betaalbaar zijn, terwijl voor andere voorzieningen de eigen bijdrage nog steeds berekend wordt op basis van inkomen en vermogen. Bij twijfel is het slim om bij de gemeente of het CAK de juiste informatie op te vragen. 

Eigen bijdrage Wmo verandert in 2026

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat onder aanzienlijke druk en zal in 2026 veranderingen ondergaan. Deze veranderingen brengen hogere kosten met zich mee en de wachttijden zullen niet onmiddellijk verdwijnen. Momenteel betalen alle mensen die via de gemeente Wmo-hulp ontvangen een vaste eigen bijdrage van 19 euro per maand. Vanaf 2026 zal deze regeling wijzigen naar een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor inkomens vanaf 30.000 euro, met een maximum van 255 euro per maand. Deze aanstaande veranderingen kunnen een aanzienlijke impact hebben op de financiële bijdragen voor degenen die gebruikmaken van de Wmo-diensten.

Wanneer betaal je geen eigen bijdrage Wmo?

Er zijn drie situaties waarin je geen eigen bijdrage hoeft te betalen:

 1. Als je getrouwd bent of een partner hebt en ten minste één van jullie nog niet de leeftijd van 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd) heeft bereikt, hoef je geen eigen bijdrage te betalen.
 2. Als jouw gemeente heeft bepaald dat je een laag inkomen hebt, ben je vrijgesteld van het betalen van een eigen bijdrage. Dit geldt ook wanneer je een uitkering ontvangt.
 3. Als je al een eigen bijdrage betaalt voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg, hoef je geen extra eigen bijdrage te betalen voor de Wmo.

Deze uitzonderingen gelden alleen binnen de Wmo. Voor andere regelingen kun je best eerst de gemeente of het Centraal Administratiekantoor (CAK) raadplegen. 

Vief (Wmo) Check

Ruim 30.000 mensen gingen je voor.

Maak kennis met de Vief Check, dé oplossing die jou ondersteunt bij het vinden van de juiste hulpmiddelen, zorg en ondersteuning in Nederland.

Doe de gratis Vief Check en ontvang waardevolle aanbevelingen.

Meer informatie over de Wmo

Wil je meer weten over de Wmo? Op de website van Regelhulp vind je informatie over stappen die je moet volgen, de wetten en de organisaties die erbij betrokken zijn. Ook kan de gemeente je helpen als je vragen hebt.

Heb je een vraag over hoe je toegang krijgt tot zorg, maar weet je niet precies wie je moet vragen? Of wil je informatie over het regelen van zorg en hulp? Dan kun je contact opnemen met Het Juiste Loket.

Je kunt een e-mail sturen naar [email protected].

Heb je vragen over de kosten die je zelf moet betalen? Dan kun je contact opnemen met het CAK via het nummer 0800 - 1925.


Meest gelezen