Heb je vragen, of wil je je verhaal kwijt? Stuur ons een e-mail

Gebruiks-voorwaarden

Gebruiks-voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Dienst en het Online Platform, één en ander zoals hieronder gedefinieerd. Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door zodat u, de Gebruiker, weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de Dienst. U kunt dit document downloaden en printen.

1. Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt onder de volgende begrippen het volgende verstaan, ongeacht of deze in enkelvoud of in meervoud worden gebruikt:

1.1  Dienst: de diensten genaamd Vief die Monuta Ontzorgt via het Online Platform beschikbaar stelt en beschreven zijn in de Gebruiksvoorwaarden. De dienst bestaat uit een informatieve website op www.vief.nl met een inlog naar het Online Platform. Op het Online Platform kan de Gebruiker adviezen op maat krijgen voor de eigen leefomstandigheden. Het doel van het Online Platform is grip krijgen/houden van senioren op het eigen leven.

1.2  Gebruiker: iedere natuurlijke persoon die een Account aanmaakt of die gebruik maakt van de Dienst of zich begeeft op het Online Platform zonder zich te registreren.

1.3  Monuta Ontzorgt: de besloten vennootschap Monuta Ontzorgt B.V., kantoorhoudende Apeldoorn aan de Schumanpark 11, Nederland en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 67978002

1.4  Online Platform: alle online software, de website www.vief.nl, welke noodzakelijk of gewenst is voor de uitvoer van de Dienst.

2 Toepasselijkheid en Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden

2.1  De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Dienst of het Online Platform. Door gebruik te maken van de Dienst en/of door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren bij het aanmaken van een account, gaat de Gebruiker akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

2.2  Monuta Ontzorgt heeft het recht om op elk moment de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Op www.vief.nl zullen de meest actuele Gebruiksvoorwaarden beschikbaar worden gesteld. Indien de wijziging de rechten en plichten van de Gebruikers dusdanig beïnvloedt dan zal Monuta Ontzorgt er alles aan doen om dit kenbaar te maken aan de Gebruikers. De wijziging wordt in ieder geval kenbaar gemaakt op het Online Platform.

2.3  Indien er wijzigingen zijn aangebracht in de Gebruikersvoorwaarden en de Gebruiker zet het gebruik van de Dienst voort, dan accepteert Gebruiker daarmee onherroepelijk de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met de wijziging(en) of aanvulling(en) in de Gebruiksvoorwaarden dan heeft de Gebruiker het recht om de Dienst per direct te beëindigen.

3 Algemeen

3.1 Monuta Ontzorgt kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in de functionaliteiten van de Dienst en het Online Platform. Tevens heeft Monuta Ontzorgt het recht om bepaalde onderdelen en functionaliteiten van de Dienst tijdelijk of geheel te staken. Monuta Ontzorgt is voor bovenstaande niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of compensatie jegens Gebruiker.

4 De Dienst

4.1  De gegevens adviezen zijn rechtstreeks afhankelijk van de door Gebruiker ingevulde gegevens. Het wordt aanbevolen de gegevens zo accuraat mogelijk in te voeren.

4.2  Monuta Ontzorgt tracht de adviezen zo correct en nuttig mogelijk te maken, maar biedt daartoe geen garanties.

4.3  Monuta Ontzorgt is geen zorgverlener of vakinhoudelijke specialist. Het Online Platform biedt slechts een advies als een suggestie. Monuta Ontzorgt is niet verantwoordelijk voor datgene wat de Gebruiker doet met de adviezen.

5. Beschikbaarheid, beveiliging en onderbreking van de Dienst

5.1  Monuta Ontzorgt kan niet garanderen dat alle onderdelen van de Dienst en/of het Online Platform op elk moment en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen van de website, Dienst en/of Online Platform kunnen optreden als gevolg van telefonie- en internet verbindingen, door fouten/gebreken, virussen of beveiligingsproblemen. Monuta Ontzorgt is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het niet beschikbaar zijn of tussentijds uitvallen van de Dienst en/ of het Online Platform.

5.2  Gebruiker accepteert dat, zonder voorafgaande bekendmaking, Monuta Ontzorgt tussentijds verbeteringen of wijzigingen kan doorvoeren met betrekking tot zaken als commerciële-, technische- en beveiligingsaspecten van de Diensten. Monuta Ontzorgt is nooit aansprakelijk in welke vorm dan ook indien het Online Platform niet bereikbaar of niet toegankelijk is.

5.3  Monuta Ontzorgt zal er alles aan doen om eventuele overlast te beperken en, indien mogelijk, onderhoudswerkzaamheden van de website ’s nachts uit te voeren.

6 Gegevensverwerking

6.1  Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Privacy Verklaring van Monuta Ontzorgt.

6.2  Monuta Ontzorgt behoudt zich het recht voor bij mogelijk onrechtmatig gebruik van de Dienst en/of het Online Platform een account te bevriezen en/of een nader onderzoek in te stellen naar het gebruik van het account en/of het mogelijke onrechtmatige gebruik.

7 Aansprakelijkheid

7.1 Monuta Ontzorgt doet haar uiterste best om het Online Platform beschikbaar te stellen op alle vormen van communicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld

mobiele telefoons, tablet, computers. Monuta Ontzorgt kan niet garanderen

dat het Online Platform op alle communicatiemiddelen werkt.

7.2  Monuta Ontzorgt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het verlenen van de Dienst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van het Online Platform en/of Dienst.

7.3  Monuta Ontzorgt is nimmer aansprakelijk voor onjuistheden van de verstrekte adviezen, noch wat de Gebruiker doet met de adviezen.

7.4  Gebruiker is jegens Monuta Ontzorgt aansprakelijk voor, en vrijwaart Monuta Ontzorgt volledig tegen, alle schade en kosten die Monuta Ontzorgt lijdt of maakt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, enig handelen van Gebruiker bij het gebruik van de Dienst of een onrechtmatige daad. Alle door Monuta Ontzorgt gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houden met dergelijke aanspraken dienen door de betreffende Gebruiker te worden vergoed.

7.5  Gebruiker accepteert dat de dienst gratis is en het daarmee redelijk is dat Monuta Ontzorgt niet aansprakelijk is voor enige schade. Indien Monuta Ontzorgt ondanks bovenstaande toch aansprakelijk zou zijn voor schade uit welke hoofde dan ook, dan is zij slechts aansprakelijk voor de vergoeding van directe schade die Gebruiker lijdt als gevolg van een aan Monuta Ontzorgt toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad. Onder direct schade wordt uitsluitend verstaan materiele schade aan zaken, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade en redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

7.6  Voorwaarde van het enig recht hebben op schadevergoeding is dat de Gebruiker te allen tijde zo snel mogelijk schriftelijk de schade meldt. Indien er geen melding plaats vindt van schade binnen een termijn van 12 maanden dan verjaart en vervalt automatisch het recht op vordering van enige schadevergoeding.

8 Beëindiging

8.1  Gebruiker heeft het recht om op elk moment de Dienst te stoppen.

8.2  Indien Gebruiker zich niet houdt aan de Gebruiksvoorwaarden kan Monuta Ontzorgt op elk moment de activiteiten van de Gebruiker in verband met de Dienst met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk, te beperken, op te schorten of buiten bereik te stellen, de Dienst te beëindigen of te weigeren de Dienst aan Gebruiker te verlenen. Monuta Ontzorgt is hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker.

8.3  Monuta Ontzorgt kan op elk moment besluiten haar dienstverlening te stoppen en de exploitatie van het Online Platform te staken.

8.4  Monuta Ontzorgt kan bij iedere verdenking van misbruik van het Online Platform of (mogelijk) niet correcte nakoming van de verplichtingen iedere profiel verwijderen en/ of een Gebruiker blokkeren voor toekomstig gebruik van de Dienst.

9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1  Op de gebruiksvoorwaarden, het gebruik van de Dienst en het Online Platform, op enige geschillen daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing, tenzij anders bepaald in of krachtens dwingendrechtelijke verdragsbepalingen.

9.2  Alle geschillen die tussen Gebruiker en Monuta Ontzorgt ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

9.3  Indien enigbee paling(en) in deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig is of om andere reden ongeldig, dan blijven Gebruiker en Monuta Ontzorgt aan het overblijvende gedeelte van de Gebruiksvoorwaarden gebonden. Monuta Ontzorgt kan de het nietige en /of ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

10 Contactgegevens

10.1 Voor vragen over de Dienst, het Online Platform of deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u te allen tijde contact opnemen met Monuta Ontzorgt via de volgende contactgegevens:

Monuta Ontzorgt B.V. Schumanpark 11 7336 AM Apeldoorn