• Vief
  • Home
  • Vragenlijst bedrijfsscan

Vragenlijst bedrijfsscan

  • Stap 1
  • Stap 2
  • Stap 3
  • Stap 4
  • Stap 5
  • Stap 6

Gezondheidsbeleid & strategie & beleid


Vitaliteit betekent voor u:Is uw organisatie er van overtuigd dat investeren in vitaliteit in belangrijke mate bijdraagt aan het succes van de onderneming?Heeft uw organisatie een gericht gezondheidsmanagementbeleid geformuleerd?Ziet uw organisatie vitaliteit als een integraal onderdeel van dit beleid?Zijn er binnen het gezondheidsbeleid specifieke doelstelling op vitaliteit beschreven?Zijn deze doelstellingen vertaald naar concrete afspraken, KPI’s en verwachtingen voor het management, leidinggevenden en medewerkers ten aanzien van hun handelswijze, roluitvoering en verantwoordelijkheidsbeleving op het thema vitaliteit?
Bent u tevreden met de resultaten (bijvoorbeeld uw gemiddelde arbeidsproductiviteit, inzetbaarheid van medewerkers, medewerkerstevredenheid, inzetbaarheidspercentage) die uw huidig beleid opleveren?Welk cijfer verwacht u te scoren op dit onderdeel?


Leiderschap & Management


Is er binnen uw organisatie een vaandel drager aangesteld op het thema vitaliteit?

Biedt uw organisatie aan leidinggevenden voldoende ondersteuning middels praktische handvaten en instrumenten, zodat zij mee kunnen sturen op het behalen van de doelstellingen?Heeft u geïnvesteerd in opleiding voor leidinggevende op gebied van vitaliteit?Is er daarbij gekozen voor een gerichte stijl van leiding geven binnen uw organisatie?Kunt u een succes benoemen die u met uw leidershapskeuzes heeft behaald? Zo ja, wilt u deze beschrijven?

Welk cijfer verwacht u te scoren op dit onderdeel?


Medewerkers


Bent u op dit moment tevreden over de vitaliteit van uw medewerkers?Heeft u overleg met uw medewerkers over wederzijdse verwachting in het kader van vitaliteit?Is vitaliteit als vast bespreekpunt opgenomen in de persoonlijke ontwikkelingsgesprekken?Wordt periodiek een Healthcheck of PMO (Preventief Medisch Onderzoek) aan uw medewerkers aangeboden?Gaat uw organisatie gericht met de uitkomsten van de Healthcheck of PMO aan de slag?Bent u tevreden over de eigen investeringsbereidheid van uw medewerkers om een vitale en inzetbare medewerker te zijn?Welk cijfer verwacht u te scoren op dit onderdeel?


Proces


Wordt in het jaarverslag van uw organisatie structureel aandacht besteed aan de doelstellingen en resultaten op het thema vitaliteit?Wordt over deze benoemde doelstellingen op vitaliteit gerapporteerd in bijvoorbeeld kwartaalrapportages en jaarplannen?Wordt in alle lagen van uw organisatie het thema vitaliteit ervaren als een KPI die een positieve bijdrage levert aan de effectiviteit van het bedrijfsproces?Welk cijfer verwacht u te scoren op dit onderdeel?


Middelen


Is binnen de begroting van uw organisatie structureel een budget opgenomen om te werken aan het thema vitaliteit?Is dit budget, vertaalt naar investeringen per medewerker, meer dan € 875 per persoon?Denkt u dat u meer investeert in vitaliteit dan uw concurrenten of branchegenoten?Waar wordt vanuit het vitaliteitsbudget in geïnvesteerd?
Welk cijfer verwacht u te scoren op dit onderdeel?


Resultaat


Waarderen uw medewerkers volgens u het vitaliteitsbeleid van uw organisatie?
Wordt het vitaliteitsbeleid als te waarderen onderdeel meegenomen in uw medewerkersbetrokkenheidsmetingen?Beoordelen klanten uw organisatie als een vitaal, energiek en dynamisch bedrijf?
Denkt u dat uw organisatie als een vitaler en dynamischer bedrijf gezien wordt in vergelijking tot concurrenten en branchegenoten?
Gelooft u dat het werken aan vitaliteit bedraagt aan een positiever imago van uw bedrijf?Gelooft u dat bedrijven die gericht werken aan hun vitaliteitsbeleid betere resultaten behalen dan bedrijven die dat niet doen?Welk cijfer verwacht u te scoren op dit onderdeel?


Doe de VIEF in bedrijfscan. In een paar minuten tijd ontdekt u waar uw organisatie staat.
De scan is gemodelleerd naar het gedachtegoed van het INK kwaliteitsmanagementmodel en het Huis van werkvermogen (professor Illmarinen).
De antwoordmogelijkheden zijn beperkt, kies dus voor antwoorden die het beste bij uw organisatie passen.

Bedrijfsnaam:

Uw naam:

Uw e-mail adres:

Uw telefoonnummer:


> Volgende vragen